شرایط تأیید صلاحیت مدیران واحدهای تابعه موسسات اعتباری

شرایط تأیید صلاحیت مدیران واحدهای تابعه موسسات اعتباری

  بزرگنمايي:

فصل بانک - بانک مرکزی مقررات ناظر بر تأیید صلاحیت داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در واحدهای تابعه موسسات اعتباری در داخل یا خارج از کشور و شعب یا دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران را ابلاغ کرد.

به گزارش فصل بانک ، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری «مقررات ناظر بر تایید صلاحیت داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در واحدهای تابعه موسسات اعتباری در داخل یا خارج از کشور و شعب یا دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران» را ابلاغ کرد.
طبق این بخشنامه افراد برای تصدی سمت‌های مدیریتی از قبیل عضو هیات مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل بانک فرعی، رییس/سرپرست، معاون و رییس دایره شعبه، رییس دفتر نمایندگی و معامله‌گر ارزی باید حائز برخی شرایط عمومی و تخصصی باشند.
شرایط عمومی
شرایط عمومی برای تصدی سمت‌های مدیریتی در واحدهای مذکور به شرح زیر است:
الف) تصدی، تمدید و تصدی مجدد سمت مدیریتی در واحدهای تابعه متقاضی به استثنای شعبه مناطق آزاد، منوط به داشین تاییدیه صلاحیت است.
ب) تایید صلاحیت آن دسته از داوطلبان که جزو اتباع غیر ایرانی بوده و ساکن در ایران نیستند، مشمول احکام مندرج در این مقررات نبوده و تابع ضوابط و مقررات کشور میزبان است.
ج) دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران غیر از مناطق آزاد (سرزمین اصلی) از شمول این مقررات مستثنی است.
د) تاییدیه صلاحیت صادره مختص سمت مورد تقاضا در واحد تابعه مربوط بوده و مدت اعتبار آن حداکثر سه سال از تاریخ صدور است.
ه) صدور تاییدیه صلاحیت داوطلب منوط به برخورداری وی از شرایط عمومی زیر است:
1. داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
2. دارا بودن حُسن شهرت و امانتداری با تایید حوزه حراست بانک مرکزی
3. نداشتن سابقه محکومیت‌های قطعی کیفری موضوع بند الف ماده (35) قانون پولی و بانکی کشور
4. تاییدیه صلاحیت فردی داوطلب توسط حوزه حراست بانک مرکزی
5. عدم اشتغال همزمان در وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی
6. نداشتن سابقه چک برگشی رفع سوءاثر نشده در شبکه بانکی کشور
7. نداشتن بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی فعال نظیر شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صندوق‌های قرض‌الحسنه و شرکت‌های تعاونی اعتبار که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند
8. نداشتن سهم یا سمت در سایر موسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی
9. اقامت مدیران شعبه بانک خارجی در ایران و نداشتن منع قانونی از لحاظ اقامت و انجام عملیات و فعالیت‌های بانکی در ایران
10. داشتن تابعیت ایران برای حداقل یک نفر از مدیران شعبه بانک خارجی در ایران
11. دارابودن تاییدیه هیات مدیره بانک خارجی مبنی بر عدم وجود سوءسابقه مالی برای داوطلب تصدی سمت مدیریتی در شعبه بانک خارجی در ایران
12. نداشتن منع تصدی عضویت در هیات مدیره موسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیات انتظامی بانک‌ها برای داوطلب تصدی سمت مدیریتی در شعبه بانک خارجی در ایران
شرایط تخصصی
شرایط تخصصی برای تصدی سمت‌های مدیریتی در واحدهای مذکور به شرح زیر است:
شعبه بانک ایرانی در خارج از کشور
1. برای تصدی سمت رییس/سرپرست شعبه، حداقل ده سال سابقه کار در امور ارزی و یا بین‌الملل بانک که باید حداقل پنج سال آن در سمت رییس یا معاون شعبه یا رییس دایره در شعبه بوده باشد
2. برای تصدی سمت معاون شعبه، حداقل هشت سال سابقه کار در امور ارزی و یا بین‌الملل بانک که باید حداقل سه سال آن در سمت رییس یا معاون شعبه یا رییس دایره در شعبه بوده باشد
3. برای تصدی سمت رییس دایره شعبه، حداقل پنج سال سابقه کار در امور ارزی و یا بین‌الملل بانک که باید حداقل یک سال آن در سمت رییس یا معاون شعبه یا رییس دایره در شعبه بوده باشد
4. دارا بودن حداقل نمره 5.5 از آزمون IELTS یا نمرات معادل از آزمون‌های TOEFL و TOLIMO یا کسب حدنصاب لازم در مصاحبه انجام شده به زبان انگلیس در جلسه کمیته
5. کسب حدنصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیته.
تبصره- در شرایط خاص و بنا به تشخیص کمیته، تسلط نسبی داوطلب به زبان رسمی کشور مقصد قابل پذیرش است
شعبه بانک خارجی در ایران
داوطلب تصدی سمت رییس یا معاون رییس شعبه بانک خارجی در ایران باید از شرایط تخصصی ذیل برخوردار باشد:
1. دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط به تشخیص کمیته
2. دارا بودن حداقل پنج سال سابقه کار در سطح مدیریت امور بانکی
3. تسلط به زبان فارسی برای حداقل یک از مدیران شعبه
4. آشنایی با اصول و مبانی عملیات بانکی ایرانی
5. کسب حدنصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیته.
دفتر نمایندگی موسسه اعتباری ایرانی در خارج از کشور
داوطلب تصدی سمت رییس دفتر نمایندگی موسسه اعتباری ایران در خارج از کشور باید دارای شرایط تخصص ذیل باشد:
1. داشتن حداقل ده سال سابقه کار بانکی که حداقل پنج سال آن در امور ارزی و یا بین‌الملل بوده باشد
2. داشتن حداقل دو سال سابقه کار در دفاتر نمایندگی
3. دارا بودن حداقل نمره 5.5 از آزمون IELTS یا نمرات معادل از آزمون‌های TOEFL و TOLIMO یا کسب حدنصاب لازم در مصاحبه انجام شده به زبان انگلیسی در جلسه کمیته
تبصره: در شرایط خاص و بنا به تشخیص کمیته، تسلط نسبی داوطلب به زبان رسمی کشور مقصد قابل پذیرش است
واحد تابعه متقاضی در مناطق آزاد
احراز و تایید صلاحیت داوطلبان تصدی سمت‌های رییس شعبه ریالی، شعبه ارزی، شعبه ریالی - ارزی و معامله‌گر ارزی موسسه اعتباری در مناطق آزاد (تجاری- صنعتی) در صورت برخورداری از حداقل شرایط ذیل، به هیات مدیره موسسه اعتباری تفویض می‌گردد:
رییس شعبه ارزی و رییس شعبه ریالی - ارزی، باید حائز شرایط زیر باشد:
1. حداقل 10 سال سابقه کار بانکی که حداقل 5 سال آن در سمت معاون شعبه و یا بالاتر بوده باشد
2. حداقل 3 سال سابقه کار بانکی در امور ارزی و داشتن شناخت کافی از عملیات و معاملات ارزی
3. تسلط نسبی به زبان انگلیس
رییس شعبه ریالی باید حداقل 10 سال سابقه کار بانک داشته باشد که حداقل 5 سال آن در سمت معاون شعبه و یا بالاتر بوده باشد
معامله‌گر ارزی باید حائز شرایط زیر باشد:
1. حداقل 3 سال سابقه کار بانکی در امور ارزی و داشتن شناخت کافی از عملیات و معاملات ارزی
2. تسلط نسبی به زبان انگلیسی
تبصره: هرگونه انتصاب روسای شعب در مناطق آزاد (تجاری-صنعتی) و معامله‌گران ارزی و نیز تغییرات آتی باید به اطلاع بانک مرکزی برسد
داوطلب تصدی سمت رییس دفتر نمایندگی بانک خارجی در مناطق آزاد باید دارای شرایط تخصص ذیل باشد:
1. داشتن حداقل 10 سال سابقه کار بانکی
2. داشتن حداقل دو سال سابقه کار در دفاتر نمایندگی
3. آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد
4. تسلط به زبان انگلیسی
تایید صلاحیت داوطلب تصدی سمت فوق، بدون انجام مصاحبه تخصصی و صرفًا از طریق بررسی صحت و اعتبار مدارک و مستندات ارسال توسط کمیته صورت می‌پذیرد.
انتهای پیام/


ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

بازدهی بورس عامل رشد سرسام آور قیمت دلار و طلا/ نوع سوم نقدینگی در راه است

سکه هنوز 950 هزار تومان حباب دارد/ تقاضای برای خرید سکه کم شد

یک اقتصاددان مدعی شد: باید بین حمایت از تولید و تورم یکی را انتخاب کرد

ورود بیش از 40 هزار میلیارد تومان پول جدید به بازار بورس

افزایش 100 درصدی سرمایه بورس تهران به 400 میلیارد تومان

تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بیمه‌ کوثر

دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط ابلاغ شد

موج‌سواری طلا با بحران کرونا

افزایش محدود قیمت سکه و طلا در بازار امروز تهران/ دلار 22191 تومان

وام 50 میلیون تومانی مسکن روستایی به بانک مرکزی ابلاغ شد

کاهش 200 هزار تومانی بهای سکه

قیمت سکه 19 تیر 1399 به 10 میلیون و 400 هزار تومان رسید

گفت و گوی مدیر عامل بانک رفاه با باشگاه خبرنگاران جوان

گفت و گوی مدیر عامل بانک رفاه با خبرگزاری ایسنا

افزایش نرخ دلار در بازار ارز

بانک پاسارگاد برای مقابله با کرونا سنگ تمام گذاشت

مستأجران فقط سود وام ودیعه مسکن را به بانک برمی گردانند

رشد نقدینگی موجود نمی تواند موجب تورم بالا شود

نحوه برخورد گمرک با ارز حاصل از پولشویی اعلام شد

«دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط» ابلاغ شد

شناسایی 2 هزار بنگاه اقتصادی تملک‌شده توسط نظام بانکی

تامین مالی 37 هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط توسط شبکه بانکی

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/04/19|سکه 10 میلیون و 500 هزار تومان/ دلار چند شد؟

قیمت جهانی طلا امروز 99/04/19|هر اونس طلا 1813 دلار شد

وام ودیعه مستأجران به چه کسانی پرداخت می شود؟

فصل بانک نشریه الکترونیکی تخصصی بانک

آگهی ها


    © - www.faslebank.com . All Rights Reserved.